49. จำนวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น”

สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น จำนวน 692 ตัว จำแนกเป็นซากเกยตื้น จำนวน 436 ตัว และเกยตื้นที่มีชีวิต จำนวน 256 ตัว โดยเต่าทะเลมีจำนวนเกยตื้นรวม 436 ตัว โลมาและวาฬมีจำนวนเกยตื้นรวม 242 ตัว และพะยูนมีจำนวนเกยตื้นรวม 14 ตัว ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น 413 ตัว ประกอบด้วย เต่าทะเลจำนวน 247 ตัว โลมาและวาฬจำนวน 149 ตัว และพะยูนจำนวน 17 ตัว โดยสาเหตุการเกยตื้นส่วนใหญ่ของเต่าทะเล เกิดจากการติดเครื่องมือประมง การติดเศษอวน หลงทิศ การกินขยะ และติดเชื้อในกระแสโลหิต ในส่วนของกลุ่มโลมาและวาฬ มีสาเหตุการเกยตื้นส่วนใหญ่มากจากการป่วยตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับพะยูน เมื่อพิจารณาในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555-2561) การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากให้มีการแจ้งข่าวสารและเพิ่มประสิทธิภาพของการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นได้ดีมากขึ้น

จำนวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น พ.ศ. 2555-2561

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562